36.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

1.บันทึกข้อความแจ้งทุกกลุ่มดำเนินการ

2.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564