37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการปรับกระบวนคิดสร้างสังคมสุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562