โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษาธิการจังหวัดรักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางพัชราลัย พงษ์เผือก นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านระบบออนไลน์