45.เพชรบุรีทิศทางการพัฒนาเศษรฐกิจสู่เป้าหมาย PHETCHABURI LOGISTIC CORRIDOR MODEL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เพชรบุรีทิศทางการพัฒนาเศษรฐกิจสู่เป้าหมาย PHETCHABURI LOGISTIC CORRIDOR MODEL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562