47.รายงานผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดฃทุนทางวัฒนธรรม

รายงานผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดฃทุนทางวัฒนธรรม