5.สรุปแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ

  1. A.หนังสือสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ (ส่วนที่ 1)Word
  2. A.หนังสือสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ (ส่วนที่ 1)PDF
  3. B.แบบเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา (ส่วนที่ 2)PDF
  4. B.แบบเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา (ส่วนที่ 2)Excel