6.2 กฏหมายที่เกี่ยวข้องของกลุ่มเอกชน

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของกลุ่มเอกชน