6. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและรับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี