69.รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการในเชิงลึก สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดสพฐ.ณ สาธารณรัฐเกาหลี

รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการในเชิงลึก สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดสพฐ.ณ สาธารณรัฐเกาหลี