71.คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับและนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ
และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)