72. ความพร้อมที่จะเปิด on site ของโรงเรียน

ความพร้อมที่จะเปิด on site ของโรงเรียน