72. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี(PDF)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี