74.รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองรอบ 12 เดือน ปี 2564 (ของกลุ่มแผน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองรอบ 12 เดือน ปี 2564 (ของกลุ่มแผน) (ตอนที่ 1)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองรอบ 12 เดือน ปี 2564 (ของกลุ่มแผน) (ตอนที่ 2)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองรอบ 12 เดือน ปี 2564 (ของกลุ่มแผน) (ตอนที่ 3)