75.แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ณ วันที่30 กันยายน 2564

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ณ วันที่30 กันยายน