8.งานข้อมูลสารสนเทศ(งานจากเว็บไชต์เก่า)

8.งานข้อมูลสารสนเทศ (งานจากเว็บไซต์เก่า)