8.รายงานคำรับรองรอบ 12 เดือน 2562 (ประเมินตนเอง)

รายงานคำรับรองรอบ 12 เดือน 2562 (ประเมินตนเอง)