86.แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (ฉบับย่อ)

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (ฉบับย่อ)