พันธกิจและเป้าประสงค์ (Mission)


พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
  เหมาะสมตามศักยภาพ และช่วงวัยของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐและเอกชน
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
 5. ส่งเสริม สนับสนุน การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

 1.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน
 2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มีการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
  ที่มีประสิทธิภาพ
 5. ประชากรมีคุณภาพ คุณธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง