พันธกิจและเป้าประสงค์ (Mission)


พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับความต้องการในพื้นที่ และตลาดแรงงาน พร้อมแข่งขันได้ในระดับสากล
  3. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. สร้างจิตสำนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

  • ประชาชนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง