ยุทธศาสตร์ (Strategies)


 • ทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
 • วิสัยทัศน์(Vision) จังหวัดเพชรบุรี

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ”

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

จุดยืนจังหวัดเพชรบุรีด้านการศึกษา

 1. สร้างเมืองเพชรบุรีให้เป็นสังคมคุณภาพที่มีเอกลักษณ์ของการเป็นสังคมอุดมปัญญา สังคมเอื้ออาทรต่อกันสังคมแห่งโอกาสสำหรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง และเป็นสังคมแห่งความเกื้อกูลแบ่งปัน มุ่งพัฒนาให้เป็นต้นแบบสังคมคุณภาพระดับประเทศ ที่เป็นเมือง น่าอยู่ น่ากิน  น่าเที่ยว
 1. การปฏิรูปและปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเน้นให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบการจัดการทั้งต้นทางกลางทางและปลายทาง ที่มีประสิทธิภาพในการเป็นแหล่งต้นทุนที่มีคุณค่าต่อระบบการเกษตร การท่องเที่ยว การพัฒนาจังหวัด และวิถีชีวิตของชุมชน ประชาชนมุ่งสร้างจังหวัดให้มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีด้านการศึกษา

 • การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์จังหวัดเพชรบุรีด้านการศึกษา

 • เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล

 สถานภาพด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

ทิศทางการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

(ใช้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี)