ยุทธศาสตร์ (Strategies)


  • ทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
  • วิสัยทัศน์(Vision) จังหวัดเพชรบุรี

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ”

ทิศทางการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

กลยุทธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

  1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีทักษะ มีสมรรถนะ
    และความสามารถในการแข่งขัน
  2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
  4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
  5. การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพด้วยศาสตร์พระราชา