ยุทธศาสตร์ (Strategies)


 • ทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
 • วิสัยทัศน์(Vision) จังหวัดเพชรบุรี

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ”

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความมั่งคั่ง ด้านเศรษฐกิจจากฐาน การท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
 • จุดยืนจังหวัดเพชรบุรีด้านการศึกษา
 1. สร้างเมืองเพชรบุรีให้เป็นสังคมคุณภาพที่มีเอกลักษณ์ของการเป็นสังคมอุดมปัญญา สังคมเอื้ออาทรต่อกันสังคมแห่งโอกาสสำหรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง และเป็นสังคมแห่งความเกื้อกูลแบ่งปัน มุ่งพัฒนาให้เป็นต้นแบบสังคมคุณภาพระดับประเทศ ที่เป็นเมือง น่าอยู่ น่ากิน  น่าเที่ยว
 1. การปฏิรูปและปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเน้นให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบการจัดการทั้งต้นทางกลางทางและปลายทาง ที่มีประสิทธิภาพในการเป็นแหล่งต้นทุนที่มีคุณค่าต่อระบบการเกษตร การท่องเที่ยว การพัฒนาจังหวัด และวิถีชีวิตของชุมชน ประชาชนมุ่งสร้างจังหวัดให้มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีด้านการศึกษา

 • การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์จังหวัดเพชรบุรีด้านการศึกษา

 • เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล

 สถานภาพด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

ทิศทางการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตกำลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

(ใช้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี)