วิสัยทัศน์ (Vision)


วิสัยทัศน์ (Vision)

 

บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต

บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง