วิสัยทัศน์ (Vision)


วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชากร มีความมั่นคงในชีวิต

มีศักยภาพในการแข่งขัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง