E-Service

ร้องเรียนผ่านทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ออนไลน์

 


                             

จุดบริการคุรุสภา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

 

KSP Self-service

ขอขึ้นทะเบียน ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ขอรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา ขอรับรางวัลต่างๆ ด้วยตนเองแบบออนไลน์

ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต

ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ

  1. คู่มือการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู สำหรับชาวไทย P-License
  2. คู่มือการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู สำหรับชาวต่างประเทศ (Registration of Provisional Teaching License ) P-License
  3. คู่มือการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู สำหรับชาวต่างประเทศ (Registration of Provisional Teaching License ) P-License
  4. คู่มือการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู สำหรับชาวต่างประเทศ (Registration of Provisional Teaching License ) P-License
  5. คู่มือการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (B-License) สำหรับชาวไทย