E-Service

ร้องเรียนผ่านทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ออนไลน์


                             

จุดบริการคุรุสภา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

 

KSP Self-service

ขอขึ้นทะเบียน ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ขอรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา ขอรับรางวัลต่างๆ ด้วยตนเองแบบออนไลน์

ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต

ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ