ITA ปีงบประมาณ 2567

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ยกระดับธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้