การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

กระบวนการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ผ่านเครือข่าย
คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างเป็นระบบ ผ่านคณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มบริหารงานบุคคล

K4 การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

K9 การขับเคลื่อนการดำเนินการ การพัฒนาวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรเสริมสร้างคุณธรรมเป้าหมายให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

k3การบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

k2กระบวนการขับเคลื่อนโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

หน่วยตรวจสอบภายใน

K7 กระบวนการตรวจสอบภายใน