การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

กระบวนการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ผ่านเครือข่าย
คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

  • คำสั่งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศจังหวัดเพชรบุรี
  • รายงานการประชุมคณะกรรรมการข้อมูล ฯ ครั้งที่ 1/2566

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างเป็นระบบ ผ่านคณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

  • คำสั่งคณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
  • แผนการจัดการความรู้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หน่วยตรวจสอบภายใน