กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

24 มีนาคม 2566 90. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
25 มกราคม 2566 88.ประกาศนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
30 มีนาคม 2565 กฎหมายที่เกี่ยวของกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา
22 มีนาคม 2565 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกลุ่มนโยบายและแผน
11 มีนาคม 2565 กฏหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยตรวจสอบภายใน
30 พฤศจิกายน 2564 การตรวจติดตามและประเมินความพร้อมของโรงเรียนเอกชนในระบบ/นอกระบบ
16 มิถุนายน 2564 กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
16 มิถุนายน 2564 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
13 มิถุนายน 2564 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
20 พฤษภาคม 2564 6.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน