22. แผนที่โรงเรียนพื้นที่ชายแดน อำเภอหนองหญ้าปล้อง และ อำเภอแก่งกระจาน