โครงสร้าง

โครงสร้างสำนักงาน

 

โครงสร้างกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

หน่วยตรวจสอบภายใน