คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล

3. กลุ่มนโยบายและแผน

4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา

5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

8. หน่วยตรวจสอบภายใน

 

คู่มืออื่นๆ

  1. คู่มือการใช้ระบบงานระบบบำเหน็จค้ำประกันสำหรับส่วนราชการ
  2. คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนประวัติ
  3. คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาล
  4. คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

คำสั่งมอบหมายงาน