o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล

3. กลุ่มนโยบายและแผน

4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา

5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

8. กลุ่มตรวจสอบภายใน