ข้อมูลผู้บริหาร

 

  นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

 ช่องทางการติดต่อ มือถือ 

นางเชาวนีย์  สายสุดใจ
รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

 ช่องทางการติดต่อ มือถือ