ข้อมูลผู้บริหาร

 

นายรุซลัญน์  เจ๊ะมิ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

 

นางสุภาณี  กิมกัว
รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี