o18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะราคาประจำเดือนตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะราคาประจำเดือนธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะราคาประจำเดือนมกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะราคาประจำเดือนมีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาประจำเดือนเมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะราคาประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาประจำเดือนมิถุนายน 2564