o19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564