หน้าที่และอำนาจ

 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

………………………………………………………………………………………….

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ รับผิดชอบและปฏิบัติงานราชการ 2565

เรื่อง มอบหมายให้ผู้รับจ้างเหมาบริการ รับผิดชอบและปฏิบัติราชการ 2564

คำสั่งที่ 7/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบและปฏิบัติงานราชการ 2566

คำสั่งที่ 24/2566 เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการรับผิดชอบและปฏิบัติงานราชการ 2566