หน้าที่และอำนาจ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 เมษายน 2566

ประกาศสป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  แก้ไขการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศแก้ไข

 

………………………………………………………………………………………….

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

1. เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ รับผิดชอบและปฏิบัติงานราชการ 2565

2. เรื่อง มอบหมายให้ผู้รับจ้างเหมาบริการ รับผิดชอบและปฏิบัติราชการ 2564

3. คำสั่งที่ 7/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบและปฏิบัติงานราชการ 2566

4. คำสั่งที่ 24/2566 เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการรับผิดชอบและปฏิบัติงานราชการ 2566

5. คำสั่ง ที่ 29/2566 เรื่อง มอบหมายให้ผู้รับจ้างเหมาบริการรับผิดชอบและปฏิบัติราชการ

6. คำสั่งที่ 59/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบและปฏิบัติงานราชการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

7. คำสั่งที่ 60/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบและปฏิบัติงานราชการ

8. คำสั่งที่ 69/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบและปฏิบัติงานราชการ

9. คำสั่งที่ 133/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบและปฏิบัติงานราชการ