หน้าที่และอำนาจ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

………………………………………………………………………………………….

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ รับผิดชอบและปฏิบัติงานราชการ 2564

เรื่อง มอบหมายให้ผู้รับจ้างเหมาบริการ รับผิดชอบและปฏิบัติราชการ 2564