o26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อให้การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการร้องเรียน หรือ การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อไม่ให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน เราจะเก็บรักษาความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนไว้ มีช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้

 ช่องทางที่ 1 

ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ
โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

 ช่องทางที่ 2 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-899-937

 ช่องทางที่ 3 

ร้องเรียนทางไปรษณีย์
โดยทำหนังสือส่งมาที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่ ๒ ถนนบางจาก-หนองปลาไหล
ตำบลวังตะโก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

 ช่องทางที่ 4 

ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : jirasakpy@gmail.com

 ช่องทางที่ 5 

คลิ๊ก ร้องเรียนผ่านทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ออนไลน์


คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ร้องเรียน