o27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  1. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  —— View
  2. ข้อมูลความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน —— View