o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 กันยายน 2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พลับพลาที่ประทับและศาลาเฉลิมพระเกียรติแหลมผักเบี้ย
22 กันยายน 2566 ประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนนโยบาย และสรุปรายงานการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20 กันยายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกองค์คณะบุคคล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และต่อยอดไปสู่การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 กันยายน 2566 ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติและสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
15 กันยายน 2566 โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
14 กันยายน 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2566
14 กันยายน 2566 ประชุมหารือการวางกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และการพัฒนาชีวิตและทักษะอาชีพให้กลุ่มนักเรียนระดับชั้น ม.3 
14 กันยายน 2566 ร่วมให้การต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ติดตามผลความสำเร็จของนักเรียน ที่ได้ทั้งหลักวิชาการ และทักษะชีวิต ประสบการณ์งานอาชีพ
12 กันยายน 2566 มอบเกียรติบัตรผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับจังหวัด และมอบเกียรติบัตรด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ..เกียรติบัตรผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับจังหวัดภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่ และภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
11 กันยายน 2566 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ครั้งที่ 2/2566
8 กันยายน 2566 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานฯ เพื่อหารือข้อราชการ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ และกำชับ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 กันยายน 2566 ร่วมงาน “ มหกรรมเพชรพริบพรี 2566 ” Growth mindset phetpribpree symposium 2023
6 กันยายน 2566 เปิดการแข่งขันกีฬา และทักษะวิชาการ A.T. GAMES 2022 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอรุณประดิษฐ
5 กันยายน 2566 โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาเด็กในวัยเรียน
4 กันยายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง ความผูกพันของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประกาศ

30 สิงหาคม 2566 ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23 มิถุนายน 2566 ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
16 มิถุนายน 2566 การพัฒนา “หลักสูตรครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ผ่านระบบออนไลน์
15 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566
24 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลประกวดกิจกรรมยุวกาชาด โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัคร อาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
2 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเปิดรับสมัครอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ตั้งแต่ 16 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2566
31 มกราคม 2566 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี
27 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผูกพันงบประมาณ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
17 มกราคม 2566 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี
5 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2566
23 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
19 ธันวาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรม

25 กันยายน 2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พลับพลาที่ประทับและศาลาเฉลิมพระเกียรติแหลมผักเบี้ย
22 กันยายน 2566 ประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนนโยบาย และสรุปรายงานการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20 กันยายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกองค์คณะบุคคล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และต่อยอดไปสู่การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 กันยายน 2566 ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติและสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
15 กันยายน 2566 โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
14 กันยายน 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2566
14 กันยายน 2566 ประชุมหารือการวางกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และการพัฒนาชีวิตและทักษะอาชีพให้กลุ่มนักเรียนระดับชั้น ม.3 
14 กันยายน 2566 ร่วมให้การต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ติดตามผลความสำเร็จของนักเรียน ที่ได้ทั้งหลักวิชาการ และทักษะชีวิต ประสบการณ์งานอาชีพ
12 กันยายน 2566 มอบเกียรติบัตรผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับจังหวัด และมอบเกียรติบัตรด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ..เกียรติบัตรผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับจังหวัดภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่ และภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
11 กันยายน 2566 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ครั้งที่ 2/2566
8 กันยายน 2566 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานฯ เพื่อหารือข้อราชการ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ และกำชับ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 กันยายน 2566 ร่วมงาน “ มหกรรมเพชรพริบพรี 2566 ” Growth mindset phetpribpree symposium 2023
6 กันยายน 2566 เปิดการแข่งขันกีฬา และทักษะวิชาการ A.T. GAMES 2022 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอรุณประดิษฐ
5 กันยายน 2566 โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาเด็กในวัยเรียน
4 กันยายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง ความผูกพันของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566