o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 มีนาคม 2567 ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
1 มีนาคม 2567 (ศธจ.เพชรบุรี) ประชุมกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัด
29 กุมภาพันธ์ 2567 การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ ประจำกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
29 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567
29 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมชี้แจงแนวทางและกำหนดปฏิทิน การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา
28 กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ด้านเอกสาร/เชิงประจักษ์ ตามที่สถานศึกษา/หน่วยงาน ต้นสังกัด เสนอขอรับการประเมินฯ ระดับทอง ระดับเพชร และระดับรักษามาตรฐานเพชร ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (วันที่ 4)
28 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบุรี
27 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2567
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ด้านเอกสาร/เชิงประจักษ์ ตามที่สถานศึกษา/หน่วยงาน ต้นสังกัด เสนอขอรับการประเมินฯ ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สังกัด สพม.เพชรบุรี
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ด้านเอกสาร/เชิงประจักษ์ ตามที่สถานศึกษา/หน่วยงาน ต้นสังกัด เสนอขอรับการประเมินฯ ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหนองยาว(ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2
23 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
22 กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ด้านเอกสาร/เชิงประจักษ์ ตามที่สถานศึกษา/หน่วยงาน ต้นสังกัด เสนอขอรับการประเมินฯ ระดับทอง ระดับเพชร และระดับรักษามาตรฐานเพชร ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (วันแรก)
21 กุมภาพันธ์ 2567 ศธจ.เพชรบุรี ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
20 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
20 กุมภาพันธ์ 2567 (ศธจ.เพชรบุรี) เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 426 

ข่าวประกาศ

29 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
2 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
4 มกราคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2567
29 พฤศจิกายน 2566 การคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2567
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ) ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
25 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อ ผลงานและข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)
28 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือก “บุคลากร ศธจ.เพชรบุรี ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566” เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบเกียรติบัตร แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
30 สิงหาคม 2566 ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง เลื่อนการรับสมัครคัดเลือก “บุคลากร ศธจ.เพชรบุรี ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566” เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบเกียรติบัตร แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
25 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การคัดเลือก “บุคลากร ศธจ.เพชรบุรี ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566” เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบเกียรติบัตร แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
23 มิถุนายน 2566 ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
16 มิถุนายน 2566 การพัฒนา “หลักสูตรครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ผ่านระบบออนไลน์
15 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวกิจกรรม

3 มีนาคม 2567 ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
1 มีนาคม 2567 (ศธจ.เพชรบุรี) ประชุมกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัด
29 กุมภาพันธ์ 2567 การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ ประจำกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
29 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567
29 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมชี้แจงแนวทางและกำหนดปฏิทิน การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา
28 กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ด้านเอกสาร/เชิงประจักษ์ ตามที่สถานศึกษา/หน่วยงาน ต้นสังกัด เสนอขอรับการประเมินฯ ระดับทอง ระดับเพชร และระดับรักษามาตรฐานเพชร ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (วันที่ 4)
28 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567
27 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2567
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ด้านเอกสาร/เชิงประจักษ์ ตามที่สถานศึกษา/หน่วยงาน ต้นสังกัด เสนอขอรับการประเมินฯ ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สังกัด สพม.เพชรบุรี
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ด้านเอกสาร/เชิงประจักษ์ ตามที่สถานศึกษา/หน่วยงาน ต้นสังกัด เสนอขอรับการประเมินฯ ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหนองยาว(ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2
24 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
23 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
22 กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ด้านเอกสาร/เชิงประจักษ์ ตามที่สถานศึกษา/หน่วยงาน ต้นสังกัด เสนอขอรับการประเมินฯ ระดับทอง ระดับเพชร และระดับรักษามาตรฐานเพชร ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (วันแรก)
22 กุมภาพันธ์ 2567 นิเทศ ติดตามฯ สถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ