o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 ธันวาคม 2564 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และคณะผู้เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดทางการศึกษาของประเทศไทย
1 ธันวาคม 2564 รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม”
30 พฤศจิกายน 2564 การตรวจติดตามและประเมินความพร้อมของโรงเรียนเอกชนในระบบ/นอกระบบ
30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
30 พฤศจิกายน 2564 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รอบ 2
24 พฤศจิกายน 2564 นโยบายการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
22 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรการอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม”
15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
11 พฤศจิกายน 2564 การประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​13/2564
10 พฤศจิกายน 2564 การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา
9 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Fundamentals of Smart City” ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
8 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผู้ได้รับความเสียหาย ได้รับเงินเยีวยาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8 พฤศจิกายน 2564 สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนนักเรียน อายุ 12 – 18 ปี และครู/บุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี
6 พฤศจิกายน 2564 การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป

ข่าวประกาศ

30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี
30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
30 พฤศจิกายน 2564 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รอบ 2
29 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
24 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมและประโยชน์ที่ทางราชการได้รับ (สัมภาษณ์)
15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
11 พฤศจิกายน 2564 การประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​13/2564
9 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
6 พฤศจิกายน 2564 การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
6 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคลและงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564
5 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี
4 พฤศจิกายน 2564 การประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​14/2564
3 พฤศจิกายน 2564 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
28 ตุลาคม 2564 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564
27 ตุลาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรม

3 ธันวาคม 2564 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และคณะผู้เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดทางการศึกษาของประเทศไทย
30 พฤศจิกายน 2564 การตรวจติดตามและประเมินความพร้อมของโรงเรียนเอกชนในระบบ/นอกระบบ
30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
30 พฤศจิกายน 2564 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รอบ 2
29 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการดำเนินการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี
29 พฤศจิกายน 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการดำเนินการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)
29 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
16 พฤศจิกายน 2564 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
11 พฤศจิกายน 2564 การประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​13/2564
9 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 พฤศจิกายน 2564 สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนนักเรียน อายุ 12 – 18 ปี และครู/บุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี
6 พฤศจิกายน 2564 การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
6 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคลและงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564
4 พฤศจิกายน 2564 การประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​14/2564