o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 กรกฎาคม 2567 ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาค
16 กรกฎาคม 2567 พิจารณาและตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Scout Newgen ปี 2 
15 กรกฎาคม 2567 พิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (พิธีทำบุญตักบาตร)
15 กรกฎาคม 2567 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (วิธีปลงผม)
15 กรกฎาคม 2567 พิธีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
14 กรกฎาคม 2567 พิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (พิธีบรรพชาอุปสมบท)
14 กรกฎาคม 2567 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2567
11 กรกฎาคม 2567 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ”
11 กรกฎาคม 2567 โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า
11 กรกฎาคม 2567 ร่วมลงพื้นที่กำกับติดตามและให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี
11 กรกฎาคม 2567 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
11 กรกฎาคม 2567 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสป.และคณะเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567
11 กรกฎาคม 2567 การประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลประกอบการนำเข้าข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transaparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในการดำเนินงานของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10 กรกฎาคม 2567 ประชุมการคัดเลือกทุนเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 1/2567
10 กรกฎาคม 2567 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด

ข่าวประกาศ

11 มิถุนายน 2567 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ
7 มิถุนายน 2567 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 ในจังหวัดเพชรบุรี
29 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
2 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
4 มกราคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2567
29 พฤศจิกายน 2566 การคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2567
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ) ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
25 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อ ผลงานและข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)
28 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือก “บุคลากร ศธจ.เพชรบุรี ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566” เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบเกียรติบัตร แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
30 สิงหาคม 2566 ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง เลื่อนการรับสมัครคัดเลือก “บุคลากร ศธจ.เพชรบุรี ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566” เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบเกียรติบัตร แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
25 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การคัดเลือก “บุคลากร ศธจ.เพชรบุรี ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566” เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบเกียรติบัตร แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
23 มิถุนายน 2566 ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวกิจกรรม

17 กรกฎาคม 2567 ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาค
16 กรกฎาคม 2567 พิจารณาและตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Scout Newgen ปี 2 
15 กรกฎาคม 2567 พิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (พิธีทำบุญตักบาตร)
15 กรกฎาคม 2567 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (วิธีปลงผม)
15 กรกฎาคม 2567 พิธีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
14 กรกฎาคม 2567 พิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (พิธีบรรพชาอุปสมบท)
14 กรกฎาคม 2567 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2567
11 กรกฎาคม 2567 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ”
11 กรกฎาคม 2567 โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า
11 กรกฎาคม 2567 ร่วมลงพื้นที่กำกับติดตามและให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี
11 กรกฎาคม 2567 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
11 กรกฎาคม 2567 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสป.และคณะเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567
11 กรกฎาคม 2567 การประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลประกอบการนำเข้าข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transaparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในการดำเนินงานของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10 กรกฎาคม 2567 ประชุมการคัดเลือกทุนเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 1/2567
10 กรกฎาคม 2567 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด