ข่าวประชาสัมพันธ์

25 กันยายน 2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พลับพลาที่ประทับและศาลาเฉลิมพระเกียรติแหลมผักเบี้ย
22 กันยายน 2566 ประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนนโยบาย และสรุปรายงานการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20 กันยายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกองค์คณะบุคคล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และต่อยอดไปสู่การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 กันยายน 2566 ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติและสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
15 กันยายน 2566 โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
14 กันยายน 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2566
14 กันยายน 2566 ประชุมหารือการวางกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และการพัฒนาชีวิตและทักษะอาชีพให้กลุ่มนักเรียนระดับชั้น ม.3 
14 กันยายน 2566 ร่วมให้การต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ติดตามผลความสำเร็จของนักเรียน ที่ได้ทั้งหลักวิชาการ และทักษะชีวิต ประสบการณ์งานอาชีพ
12 กันยายน 2566 มอบเกียรติบัตรผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับจังหวัด และมอบเกียรติบัตรด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ..เกียรติบัตรผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับจังหวัดภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่ และภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
11 กันยายน 2566 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ครั้งที่ 2/2566
8 กันยายน 2566 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานฯ เพื่อหารือข้อราชการ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ และกำชับ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 กันยายน 2566 ร่วมงาน “ มหกรรมเพชรพริบพรี 2566 ” Growth mindset phetpribpree symposium 2023
6 กันยายน 2566 เปิดการแข่งขันกีฬา และทักษะวิชาการ A.T. GAMES 2022 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอรุณประดิษฐ
5 กันยายน 2566 โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาเด็กในวัยเรียน
4 กันยายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง ความผูกพันของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 กันยายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 – 14
2 กันยายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566 และนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
2 กันยายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566
2 กันยายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566
31 สิงหาคม 2566 พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้แก่กรรมการที่ดำเนินการครบ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 3 ปี 2562 ครั้งที่ 4 ปี 2564)
30 สิงหาคม 2566 ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
30 สิงหาคม 2566 ประชุมปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสู่สถานศึกษา
29 สิงหาคม 2566 ร่วมกิจกรรมตามแผนบูรณาการความร่วมมือดูแลรักษาพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ประจำปี พ.ศ. 2566
25 สิงหาคม 2566 ลงพื้นที่ตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
25 สิงหาคม 2566 ประชุมการคัดเลือกทุนเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ครั้งที่ 1/2566
25 สิงหาคม 2566 ลงพื้นที่ตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
24 สิงหาคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ SDG4 และทบทวนแผนที่นำทาง SDG4 Roadmap จังหวัดเพชรบุรี
23 สิงหาคม 2566 ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกผลงานที่มีรูปแบบ /แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ระดับภาค
23 สิงหาคม 2566 ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการฯ ในการเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคมจังหวัดเพชรบุรี
18 สิงหาคม 2566 ประชุมทีมบริหารของสำนักงานฯ ติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงโครงการต่าง ๆ เพื่อเร่งรัดการเบิก-จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งร่วมกันหารือ วางแผนการบริหารงานในไตรมาส สุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประกาศเจตนารมณ์ย้ำเตือนนโยบายการไม่ให้และไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
18 สิงหาคม 2566 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ระหว่าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กับ หน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี
17 สิงหาคม 2566 ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการฯในการเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมจังหวัดเพชรบุรี
17 สิงหาคม 2566 ร่วมประชุมหารือสานต่อขอให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถอดลิงแสมออกจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
15 สิงหาคม 2566 งานมหกรรมความร่วมมือ 7 กระทรวง แบบบูรณาการของคนเพชรตลอดช่วงชีวิต จนก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2566 ครั้งที่ 2 ตอน “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”
15 สิงหาคม 2566 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
15 สิงหาคม 2566 เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาและบูรณาการงานตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
15 สิงหาคม 2566 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
13 สิงหาคม 2566 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2566
11 สิงหาคม 2566 การย้ายข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
11 สิงหาคม 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2566
11 สิงหาคม 2566 ประชุมการคัดเลือกครูหรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัด ที่สมควรได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566
10 สิงหาคม 2566 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศาสนิกชนสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566
8 สิงหาคม 2566 การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2566
8 สิงหาคม 2566 อบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
7 สิงหาคม 2566 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3 สิงหาคม 2566 กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 สิงหาคม 2566 กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
29 กรกฎาคม 2566 ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
29 กรกฎาคม 2566 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปเชียงแสน พระคันธารราษฎร์ และรูปหล่อสมเด็จแตงโม วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
29 กรกฎาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2566