รายงานผลการดำเนินงาน

24 มีนาคม 2566 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 มีนาคม 2566 รายงานผล ตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ.2566
24 มีนาคม 2566 รายงานผล การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 มีนาคม 2566 สรุปผล การจัดซื้อ จัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ศ.2566
24 มีนาคม 2566 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
24 มีนาคม 2566 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
24 มีนาคม 2566 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
24 มีนาคม 2566 รายงานผล การดำเนินงานการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
24 มีนาคม 2566 รายงาน การกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
30 พฤศจิกายน 2565 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 มีนาคม 2565 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
3 มีนาคม 2565 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565