งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน

10 ตุลาคม 2564 33. คำขอจัดตั้งงบประมาณ​รายจ่าย​ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2565 หมวดงบดำเนินงาน​ และงบลงทุน​
12 กรกฎาคม 2564 32. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 กรกฎาคม 2564 31.สรุปรายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2547 – 2557
2 กรกฎาคม 2564 30.รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 – 2555
2 กรกฎาคม 2564 29.ผลการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2547 – 2556
11 มิถุนายน 2564 28.สรุปการของบก่อสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
28 พฤษภาคม 2564 27.รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิทักษ์)
28 พฤษภาคม 2564 26. สรุปรายการค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ มายังโรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)
25 พฤษภาคม 2564 25. สรุปขั้นตอนการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19 เมษายน 2564 24.gantt chart งานงบประมาณ (เม.ย.64)
19 เมษายน 2564 23.รายงานผลการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน
19 เมษายน 2564 22.gantt chart งานงบประมาณ(เม.ย.64)
2 เมษายน 2564 21.บัญชีราคามาตรฐาน
8 มีนาคม 2564 20.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8 มีนาคม 2564 19.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4 มีนาคม 2564 18.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการรจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
20 มกราคม 2564 17.แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (SPBB Monitoring)
12 มกราคม 2564 16.แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (SPBB Monitoring)
12 มกราคม 2564 15.แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (SPBB Monitoring)
12 มกราคม 2564 14.ขอตั้งงบประมาณปี 2564 (ศธจ.เพชรบุรี)
12 มกราคม 2564 13.แบบขอเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบพัฒนาสำนักงาน
12 มกราคม 2564 12.รายละเอียดการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 มกราคม 2564 11.สรุปผลรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2561 (SPBB Monitoring)
12 มกราคม 2564 10.แผนการใช้งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 (SPBB Monitoring)
12 มกราคม 2564 9.แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2564 8.ITA2563
12 มกราคม 2564 7.คู่มือการจัดตั้งงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษา ด้วยระบบ BPSI Innovation
12 มกราคม 2564 6.ครั้งแรก_การจัดทำคำขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12 มกราคม 2564 5.งบแปรญัตติ(ปรับปรุง)
12 มกราคม 2564 4.สรุปการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ
3 พฤศจิกายน 2563 3.งานวิเคราะห์งบประมาณ(งานจากเว็บไซต์เก่า)
30 ตุลาคม 2563 2. Gantt chart งานวิเคราะห์งบประมาณ
30 ตุลาคม 2563 1. Individual Development Plan : นางสุภัทรา บูรณารมย์