กลุ่มนโยบายและแผน

นางจงกล อรรถอาภรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

นางสุภัทรา บูรณารมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

น.ส.ทักษพร งามขำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ

น.ส.ปัณมาศ พวงระย้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

น.ส.ฐิติกา เพชรสวน

พนักงานธุรการ

กิจกรรมกลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำ และขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพัชนีย์ ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางพัชราลัย พงษ์เผือก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแผนบูรณาการงานตรวจสอบภายในร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชะอำและขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชะอำและบุคลากรทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการรับตรวจ

22 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นางน้ำเพชร ชิระมณี นักวิชาการศึกษา เยี่ยมชมการแสดงและให้กำลังใจนักแสดงจากโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยในชุดการแสดง “วิจิตรศิลป์ ถิ่นเมืองเพชร (จำหลักหยวก)” ภายใต้การสนับสนุนของนางสาวปิยวัน เครือนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ณ เวทีกลางงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 36