กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

น.ส.นันทิกร ธภามีวรรณะ

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

น.ส.นันทิกร ธภามีวรรณะ

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

นางสาวพัชรินทร์ มั่นคง

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติการ

กิจกรรมกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน