26.ข้อมูลประกอบการพิจารณา การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563-2564(ปีการศึกษา2562-2565)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563-2564(ปีการศึกษา2562-2565)