ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติและสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติและสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิน ประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล และโรงแรมราชมงคลชมคลื่น อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์