63.HOW TO DO

HOW TO DO

รายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา 65-69 (How to do)
แบบรายละเอียดโครงการ(EXCEL)
แบบรายละเอียดเสนอโครงการ (How to do)
1.1โครงการโรงเรียนคุณภาพ ครูเก่ง เด็กปัญญาดี 
1.2รายละเอียดโรงเรียนคุณภาพ ครูดี เด็กปัญญาดี 
3.1โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
3.2รายละเอียดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
4.1โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาศึกษาปฐมวัย
4.2 รายละเอียดโครงการปฐมวัย
5.1โครงการเมืองเพชรบุรี เมืองแห่งการเรียนรู้ฯ 
5.2รายละเอียดโครงการเมืองเพชรบุรี เมืองแห่งการเรียนรู้ 
6.1โครงการครูกิตติมศักดิ์สร้างเมืองเพชรบุรี 
6.2รายละเอียดโครงการครูกิตติมศักดิ์ 
7.1โครงการโรงเรียนคุณภาพต้นแบบเศรษฐกิจชุมชน 
7.2รายละเอียดโรงเรียนคุณภาพต้นแบบเศรษฐกิจ 
8.1โครงการเพิ่มพื้นที่นวัตกรรม 
8.2รายละเอียดโครงการเพิ่มพื้นที่นวัตกรรม 
11.1 โครงการนวัตกรรมทางการศึกษา IFTE
11.2 รายละเอียดโครงการนวัตกรรมทางการศึกษา IFTE
12.1โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
12.2รายละเอียดโครงการพัฒนาระบบช้่อมูลและสารสนเทศ 
13.1 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
13.2 รายละเอียดโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
14.1 โครงการเพิ่มความเข้มแข็ง การกำกับติดตาม 
14.2 รายละเอียดโครงการเพิ่มความเข้มแข็ง การกำกับติดตาม
17.1 โครงการเวทีฯและประชาคม
17.2 รายละเอียดโครงการเวทีและประชาคม