ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรการอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม”

ข้อชี้แจง เกี่ยวกับการแจกเกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม”

จากการประมวลข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของตามรายชื่อของ สป. เทียบกับข้อมูลการลงทะเบียนจังหวัดเพชรบุรี
จัดประเภทได้ดังนี้
******************
1. ข้อมูลถูกต้อง ได้รับเกียรติบัตร ไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม (567 คน)
คือ ผู้เข้ารับการอบรมที่ ข้อมูลหลักสูตรที่ลงทะเบียน และหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ถูกต้องตรงกัน

คลิก เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
******************
2. ข้อมูลไม่ครบถ้วน ได้รับเกียรติบัตร แต่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม (429 คน)
คือ ผู้เข้ารับการอบรมที่ พบข้อมูลการลงทะเบียน และเข้ารับการอบรมไม่ตรงตามหลักสูตรที่ลงทะเบียนไว้
กรณีนี้ให้แนบหลักฐานเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ขาดหลักฐาน

คลิก เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
******************
3. ข้อมูลไม่ครบถ้วน ได้รับเกียรติบัตร แต่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม (223 คน)
คือ ผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียน แต่ไม่พบข้อมูลการเข้ารับการอบรมจากระบบ
กรณีนี้ให้แนบหลักฐานเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ท่านได้เข้ารับการอบรม

คลิก เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
******************
4. พบข้อมูลการอบรมจากระบบ แต่ไม่ได้รับเกียรติบัตร เนื่องจาก ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน (83 คน)

คลิก เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

สำหรับผู้มีรายชื่อตาม ข้อ 2,3 ข้างต้น ให้แนบหลักฐานการระหว่างการเข้ารับการอบรมของหลักสูตรที่ยังขาดหลักฐาน

มาที่  https://forms.gle/NLJgtBF8r3STp6WL9

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564