o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพรบุรี (พ.ศ.2562-2565)

แผนปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563