ข้อ 27 แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

1. คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

คู่มือ

2. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

ประกาศ คำสั่งตั้งศูนย์

3. คู่มือปฏิบัติงานและการดำเนินงานของกระบวนการหลัก การรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนฯ 2 1

4. คู่มือกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ศ บริการประชาชน 2566

5. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561

มติคณะรัฐมนตรี 27 มี.ค. 2561

6. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน